Περί εμβολίων

Κ. Μόντη, Ιατρός Παραπομπή ως: Μόντη, Κ. Περί Εμβολίων. Archive; 2012 Dec 10; 8:64–72. DOI: 10.5281/zenodo.4545649 Abstract The human body, like any large organism, has and develops defense mechanisms against “foreign invaders”, whether they are microorganisms or cells or substances that are generally recognized as hostile-harmful. The molecules that are …