Παλαιολιθική εγκατάσταση – Νεολιθικός οικισμός – Πόλη της Εποχής του Χαλκού

Μαστοράκη Ανδρονίκη, MSc στη Συστηματική Φιλοσοφία: Abstract Paleolithic is characterized by unstable climatic conditions and the consecutive existence of nomadic hunters-gatherers. On the contrary, Neolithic era in Helladic – Aegean area it is characterized by stabilization of climatic conditions, a fact that favors the organization of settlements of permanent character, …

Ανατολική Μεσόγειος 2000 ΠΚΕ

Ανδρονίκη Μαστοράκη, MSc στη Συστηματική Φιλοσοφία: Abstract About two thousand years ago, a revolution took place at sea as important as the agricultural revolution on land, seven thousand years earlier. A new type of ship appeared in the Eastern Mediterranean. Purely invented by the peoples of the Aegean, the ship …