Παλαιολιθική εγκατάσταση – Νεολιθικός οικισμός – Πόλη της Εποχής του Χαλκού

Μαστοράκη Ανδρονίκη, MSc στη Συστηματική Φιλοσοφία: Abstract Paleolithic is characterized by unstable climatic conditions and the consecutive existence of nomadic hunters-gatherers. On the contrary, Neolithic era in Helladic – Aegean area it is characterized by stabilization of climatic conditions, a fact that favors the organization of settlements of permanent character, …