Κεκαυμένου “Στρατηγικόν”: το Βυζάντιο στον 11ο αι.

Κ. Καλογερόπουλος (MA) in Anthropology: Abstract Although not exactly a practical handbook for the military or full of strategies and theoretical treatises on war, Kekaumenos’ Strategikon is a text unique in its kind because of its social context. Its uniqueness does not stop here. It provides an image of public …